Vilter, Anna, University of W├╝rzburg Experimental Physics V, Germany