von Gladiss, Anselm, University of Koblenz-Landau, Germany