Dolgovskiy, Vladimir, University of Fribourg, Switzerland