Behr, Volker C., University of W├╝rzburg Experimental Physics V, Germany