Takemura, Yasushi, Yokohama National University, Japan